Francouzsky s Irénou. Konektory ve francouzštině. B.

Co jsou francouzské konektory a k čemu slouží ?

Konektory jsou výrazy, které vyjadřují vztahy mezi částmi textu nebo proslovu (částmi jedné věty, větami, odstavci … ), a pomáhají tak text i proslov jednak strukturovat, jednak se v něm snáz orientovat. Jedná se nejčastěji o částice a o příslovečné, spojkové a předložkové výrazy.

Podobné výrazy znáte ostatně i z češtiny a slovenštiny: jistě si vzpomínáte, jak jste se například učili určovat druhy spojek a poměrů mezi větami (poměr slučovací, vylučovací … spojky příčinné, účelové atd). A sami je jistě v řeči i v písmu používáte: Přítel není doma, ale můžete ho zastihnout v kanceláři. Vzala bych si tu červenou sukni a taky ty punčocháče. Mimochodem proč jsi včera nepřišla ? Buď jí necháte vzkaz, a nebo se stavíte zítra. Nejdřív si nachystej věci, a pak si odvaž mouku. Podobně se užívají konektory i ve francouzštině.

Francouzské konektory vždy nesou přízvuk. Mluvčí je vždy zdůrazní, aby si posluchač mohl udělat přesnou představu o stavbě jeho proslovu.

Jejich zvládnutí vám tedy výrazně pomůže zaznamenat si přednášku, rychle si udělat představu o protivníkově argumentaci nebo se snáz vyznat v delším hlasovém projevu. Totéž platí o rychlé a snadné orientaci zejména v odborném a administrativním textu, novinovém článku nebo příběhu. Jinak řečeno, pomohou při studiu.

A protože i vy jste mluvčí, případně autoři a autorky textů, měli byste na konektory ve svých promluvách i písemných pracech pamatovat.

Příklady francouzských konektorů.

Když se vyjadřuje sled

 • tout d’abord … ensuite … puis … enfin = nejprve — pak … potom — nakonec
 • premièrement … deuxièmement … finalement = za prvé — za druhé — … na konec

Když se přidávají doplňující informace

 • en outre = mimo to
 • de plus = navíc
 • par ailleurs = z jiného hlediska
 • d’une part … d’autre part = na jednu stranu … na druhou stranu

Když se srovnávává

 • également ´= rovněž
 • de même = zrovna tak
 • aussi = také
 • comme = jako
 • autrement que = jinak než
 • comme si = jako by
 • aussi … que = stejně jako (pro adjektiva)
 • moins… que = méně než
 • plus … que = více než
 • ainsi que = stejně jako (pro adverbia a slovesa)
 • plus…plus... čím víc … tím
 • de même que = jakož i
 • contrairement à = narozdíl od

Když se vysvětluje

 • c’est-à-dire = to znamená
 • en d’autres termes = jinými slovy
 • c’est que = což

Když se uvádí příklad

 • ainsi = takto
 • par exemple = například
 • notamment = zejména
 • comme = jako
 • en particulier= zvlášť

Když se uvádí důkaz

 • en effet = tedy (na začátku věty)
 • du fait de = následkem čeho

Když se odbočí nebo se uvádí nová skutečnost

 • or = tak tedy (na začátku věty)
 • d’ailleurs = ostatně
 • et puis = a pak
 • certes = jistě, zajisté
 • bien que = třebaže

Když se vyjádří opak

 • mais = ale
 • en revanche = naproti tomu
 • alors que = zatímco
 • tandis que = kdežto
 • au contraire = naopak
 • et non = a ne
 • bien que = ačkoli

Když se uvádí na pravou míru

 • en réalité = ve skutečnosti
 • en vérité = opravdu
 • en fait = vskutku

Když se uvádí mírný nesoulad nebo nesouhlas

 • cependant = přesto
 • néanmoins = nicméně
 • pourtant = ale i tak
 • toutefois = přece jen

Když se rozvádí argument nebo se zmírňuje jeho dopad

 • voire = ba i
 • même = dokonce
 • du moins = aspoň
 • tout au moins = přinejmenším
 • à tout le moins = nejméně, alespoň

Když se vyjadřuje příčina

 • car = neboť
 • parce que = protože
 • puisque = vždyť, a proto
 • sous prétexte que = pod záminkou, že
 • soit que … soit que … = ať … nebo
 • non que (+ Subjonctif ) … mais parce que = ne že by… ale je to tím, že
 • par peur de = ze strachu, že
 • faute de = z nedostatku
 • à cause de = kvůli, vinou
 • grâce à = díky

Když se vyjadřuje následek

 • alors = takže
 • donc = tedy
 • de sorte que = takovým způsobem, že
 • de façon que = tak, že
 • tellement que = natolik, že
 • au point de = do té míry, že
 • de manière à = tím, aby
 • ainsi = takto
 • en effet = a tak tedy
 • par conséquent = následkem čehož

Když se vyjadřuje pochybnost

 • sauf que = leda, že
 • mais = ale
 • même si ( + Indicatif ) = i když
 • quand bien même ( + Conditionnel ) = i kdyby
 • en revanche = naproti tomu
 • au contraire = naopak
 • par contre = zato

Když se vyjadřuje podmínka

 • si = když, jestli/že, pokud
 • au cas où (+ Conditionnel) = v případě, že by; pokud by
 • à moins que (+ Subjonctif) = leda že by
 • pourvu que ( + Subjonctif ) = jestliže ovšem by
Příspěvek byl publikován v rubrice Francouzská gramatika, Francouzština pro úroveň B, Jak se naučit francouzsky se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

(Spamcheck Enabled)