Francouzsky na Skype. Kdy užít subjonctif

Když vyjadřujeme pocity :

Je suis heureux que…Jsem velice rád, že…

Je suis enchanté que…Jsem nadšený, že…

Je suis ravie que…Mám velkou radost, že…

Je suis content que…Jsem rád, že…,

Je suis désolé que…Mrzí mě, že…

Je regrette que…Je mi líto, že…

Je suis triste que…Je mi smutno z toho, že…

Je suis fâche que…Zlobím se, že…

Je suis furieux que… Mám vztek, že…

Je suis mécontent que…Nejsem rád/nelíbí se mi, že…

Je suis malheureux que…Trápí mě, že…

Je suis étonné que…Udivuje mě, že…

Je suis choqué que…Šokuje mě, že…

Je suis bouleversé que…Otřáslo mnou, že…

Je suis surpris que…Překvapuje mě, že…

Je suis stupéfait que… Velice mě překvapuje, že…

 

Když vyjadřujeme vůli nebo přání :

J’aimerais bien que….Byl bych moc rád/a, kdyby

Je désire que…Moc si přeji si, aby…/ Toužím po tom, aby…

Je veux que…Chci, aby…

Je voudrais que…Chtěl/a bych, aby…

Je souhaite que… Přeji si, aby…

Je préfère que… Raději bych, aby…

Il est interdit que…Je zákázáno…

Il est défend que…Nesmí se…

Il empêche que…Vadí…/Brání tomu, aby..

Il ne permet pas que…Není dovoleno/umožněno, aby…

Il ordonne que…Je nařízeno…/ Nařizuje se, aby…

Il exige que…Vyžaduje se, aby…

Il demande que…To žádá…/ Chce to, aby…

 

Když vyjadřujeme nezbytnost/možnost/nepravděpodobnost :

Il faut que…Je třeba…/ Mělo by se…

Il est nécessaire que…Je nezbytné, aby…

Il est impossible que…Je nemožné, aby..

Il n’est pas probable…Není pravděpodobné,  že/ aby…

Il est improbable que…Je nepravděpodobné,  že/ aby…

Il est peu probable que…Je málo pravděpodobné,  že/ aby…

Il est possible que…Je možné,  že…

Il se peut que…Může se stát, že…

 

Když vyjadřujeme nejistotu :

Ve větě záporné  :

Je ne crois pas que…Nevěřím,  že…

Je ne suis pas sûr que…Nejsem si jistý,  že…

Il n’est pas certain que…Není jisté,  že…

Ve větě tázací :

Pensez-vous que… ? Myslíte,  že…?

Croyez-vous que… ? Myslíte si,  že…?

 

Když vyjadřujeme pochybnost :

Je doute que….Pochybuji, že…

 

Ve větách jednočlenných typu :

Il semble que…Zdá se,  že…

Il est utile que…Je užitečné, aby…

Il est inutile que…Není užitečné, aby…

Il est important que…Je důležité,  že/aby……

Il est indispensable que…Je nemyslitelné, aby…

Il vaut mieux que…Lépe, aby…

Il est dommage que…Je škoda,  že…

Il est naturel que…Je přirozené,  že/aby…

Il est préférable que…Je žádoucí, aby…

Il est rare que…Je vzácné,  že…

Il est regrettable que…Je politováníhodné,  že…

Il est urgent que…Je naléhavé…

 

Po spojkových vazbách typu :

bien que… Bien que je sois français, je ne me sens pas européen. I když jsem Francouz, necítím se být Evropan.

de sorte que… Nous vous enverrons ces documents de sorte que vous les receviez à temps. Zašleme vám tyto materiály tak, abyste je obdrželi včas.

sans que… Je le fais sans qu’il ne me voie. Dělám to bez toho, aby mě viděl.

jusqu’à ce que… Jusqu’à ce que la mort nous sépare. Dokud nás smrt nerozdělí.

quoique … Quoiqu’elle soit encore très jeune, elle fait preuve d’une grande maturité. Ačkoli je ještě velice mladá, chová se velmi dospěle.

pourvu que… Il fait beau. Pourvu que ça dure ! Je krásně. Kéž by to vydrželo.

avant que… Je l’ai prévenu  avant qu’il soit trop tard. Upozornil jsem ho dřív, než bude pozdě.

à condition que… Je partirai en vacances à condition que j’aie de l’argent. Pojedu na prázdniny, pokud budu mít peníze.

Pour que… Nous restons avec toi pour que tu n’y sois pas seul. Zůstaneme s tebou, abys tu nebyl sám.

malgré que… Tu n’as pas l’intention de déménager malgré que tu m’aies donné ta parole. Nemáš v úmyslu se odstěhovat, přestože jsi mi dal své slovo.

de peur que/ de crainte que… Magali ne touche jamais au cheval de crainte qu’il puisse lui faire mal. Magali se nikdy nedotkne koně z obavy, aby jí neublížil.

à moins que … À moins qu’il ne soit un génie, il pourrait toujours espérer le devenir.  Není sice génius, nicméně může stále doufat, že se jím stane.

Afin que… Sa mère l’accompagne à l’école au quotidien afin qu’il soit rassuré . Jeho matka ho denně vodí do školy, aby se cítil jistěji.

autant que… Autant que je sache, il s’appelle Nicolas. Pokud vím, jmenuje se Nicolas.

en attendant que… Le grand-père sommeille dans son fauteuil en attendant que le dîner soit prêt. Dědeček klimbá v křesle, dokud nebude hotová večeře.

 

Pokud vedlejší věta vyjadřuje nejistou skutečnost :

Je cherche quelqu’un qui m’aime. Hledám někoho, kdo by mě měl rád.

Il veut un appartement qui ne soit pas cher. Chce byt, který by nebyl drahý.

 

Pokud vedlejší věta rozvíjí superlativ:

C’est le meilleur repas que j’aie mangé. To je nejlepší jídlo, které jsem jedl.

La Tour Eiffel est le plus joli monument qu’on puisse voir. Eiffelova věž je nejhezčí památka, kterou lze vidět.

 

Po spojení typu :

Quelque…que…

quel…que…

où…que…

Quoi…que…

qui…que…

Soit…soit = ou…ou

 

Při zvolání :

Qu’il se taise ! Ať zmlkne !

(Příští díly: Kdy neužít subjonctif a Jak se vyhnout subjonctivu)

Příspěvek byl publikován v rubrice Francouzská gramatika, Jak se naučit francouzsky. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

(Spamcheck Enabled)