652. Učíme se francouzsky s animovaným příběhem s titulky. Le Vent et le Soleil. F< Cz. Video. B.

Bonjour à tous ! 🙂 Dnes se s vámi dělím o jednu krátkou indickou pohádku převyprávěnou francouzsky. Pokud jde o slovní zásobu, podle mne by jí s níže uvedeným slovníčkem mohli porozumět i pokročilejší začátečníci (A2). Kvůli užití passé simple namísto passé composé (v závorce) , subjonctivu a také kvůli gérondivu se doporučuje od úrovně B1. Na vás je, do jaké výzvy se pustíte. Příběh je na videu opatřený francouzskými i anglickými titulky a je velmi dobře přednesený. Proto ho doporučuji i vám, kteří se chcete zlepšit ve francouzské výslovnosti a ve čtení francouzského textu. A samozřejmě ho tu najdete přeložený do češtiny.

Bonne lecture ! 🙂 Iréna

 1. Le Vent et le soleil. O Větru a Slunci. F<Cz.
 2. Video.
 3. Francouzsko-český slovníček.

Le Vent et le Soleil. O Větru a Slunci. Francouzsky a česky. En versions française et tchèque.

Un conte santali. Santalský příběh.

 • Un après-midi, le Vent et le Soleil se disputaient pour savoir lequel des deux était plus fort. — Jednoho odpoledne se Vítr a Slunce hádaly, aby zjistily, kdo z obou dvou je silnější.
 • „J’ai déraciné d’énormes arbres et fait sombrer des millions de navires. Tu en es incapable, “ dit fièrement le Vent. –“ Vyvrátil jsem z kořenů obrovské stromy a potopil milióny námořních lodí. Ty toho nejsi schopno, “ řekl pyšně Vítr.
 • Le Soleil sourit et haussa (a haussé) les épaules. — Slunce se usmálo a pokrčilo rameny.
 • “ Cela ne prouve pas que tu sois le plus fort, “ dit-il. — „To nedokazuje, že bys byl nejsilnější,“ řeklo.
 • “ Je peux te recouvrir de nuages et ainsi plus personne ne pourra te voir. Toi, tu es incapable de me couvrir ! “ répondit le Vent. — „Mohu tě zakrýt mraky a tak tě už nikdo nebude moct uvidět. Ty nejsi schopno mne zakrýt, “ odpověděl Vítr.
 • Mais le Soleil sourit (a sourit) affectueusement. — Jenže Slunce se vřele usmálo.
 • „Et pourtant je pense être encore plus fort que toi, “ fit-il (il a fait) calmement. — A přesto si myslím, že jsem daleko silnější než ty,“ povědělo klidně.
 • Le Vent commença (a commencé) à rouspéter. — Vítr začal namítat.
 • Il n’aimait pas l’idée que le soleil puisse être plus fort que lui. — Nelíbilo se mu, že by Slunce mohlo být silnější než on.
 • “ Pourquoi ne pas faire un concours ? “ finit (a fini) par suggérer le Vent. — „Proč neudělat soutěž?“ navrhl nakonec Vítr.
 • Il se mit (s’est mis) à fendre l’air, cherchant quelque chose pour faire l’étalage de sa force. — Začal pročesávat vzduch a přitom hledal něco, na řem by na odiv vystavil svou sílu.
 • “ Et si nous voyions qui peut démolir le plus grand nombre de maisons ? “ demanda-t-il (il a demandé). — A co kdybychom se podívaly, kdo může zbořit větší počet domů?“ zeptal se.
 • “ Simplifions les choses. Tu vois cet homme là-bas ? “ demanda (a demandé) le Soleil. — „Ulehčeme si věci. Vidíš támhletoho muže?“ zeptalo se Slunce.
 • Le Vent baissa (a baissé) les yeux et vit (a vu) un homme qui marchait sur une route. — Vítr sklopil oči a uviděl jednoho muže, jak jde po silnici.
 • Tout joyaux, il sifflait pour son plaisir. — Byl veselý a pro radost si pískal.
 • Une écharpe était jetée sur ses épaules. — Přes ramena měl přehozenou šálu.
 • „Voyons qui de nous deux peut le forcer à quitter la route, “ fit le Vent. — Uvidíme, kdo z nás dvou ho může přinutit, aby sešel z cesty, “ řekl Vítr.
 • “ Non, cela risque de le blesser, “ répliqua (a répliqué) le Soleil. — „Ne, to by ho mohlo poranit, “ opáčilo Slunce.
 • “ Voyons seulement qui peut lui enlever son écharpe.“ – „Jen se podívejme, kdo mu může sundat šálu.“
 • Le Vent haussa les épaules et fouetta (a fouetté) le ciel tout autour. — Vítr pokrčil rameny a bičoval nebe kolem dokola.
 • Il souffla (a soufflé) de toutes ses forces et fit (a fait) trembler les feuilles sur les arbres. — Zafoukal ze všech sil a roztřásl listy na stromech.
 • L’homme fixa (a fixé) le ciel en grommelant et serra (a serré) son écharpe bien fort autour de ses épaules. — Muž se upřeně zadíval na nebe, zamumlal a ještě silněji si přitáhl šálu k ramenům.
 • De gros nuages noirs apparurent (ont apparu) dans le ciel. — Na obloze se objevily obrovské černé mraky.
 • Les bêtes se mirent (se sont mises) à chercher un abri et le Vent commença à rugir. — Zvířata se vydala hledat přístřeší a Vítr začal burácet.
 • L’homme serrait son écharpe de plus en plus fort contre lui. — Muž si utahoval šálu víc a víc.
 • Bientôt les nuages noirs se dispersèrent. — Černé mraky se brzy rozehnaly.
 • Le Vent était complètement essoufflé. — Vítr byl naprosto udýchaný.
 • “ Oh ! je renonce ! Je n’y arrive pas ! “ haletait le Vent. — „Vzdávám to. To nedokážu, “ lapal po dechu Vítr.
 • Il se recroquevilla (s’est recroquevillé) au sommet d’un nuage pour reprendre son souffle. — Schoulil se na vršek mraku, aby se vzpamatoval.
 • “ C’est mon tour, “ dit le Soleil. — Teď je řada na mně, “ řeklo Slunce.
 • Il bailla (a baillé) paresseusement et étira (a étiré) ses rayons. — Líně zívlo a protáhlo si paprsky.
 • On le voyait grandir et briller plus en plus fort dans le ciel. — Bylo vidět, jak se na obloze zvětšuje a je čím dál víc zářivější.
 • Bientôt il fit aussi chaud que par un jour d’été. — Brzy bylo právě tak horko, jako by byl letní den.
 • L’homme leva (a levé) les yeux au ciel et essuya (a essuyé) la sueur qui ruisselait de son front. — Muž se zadíval nahoru na nebe a setřel si pot, který se mu řinul z čela.
 • “ Oh ! Quel drôle de temps il fait aujourd’hui ! “ se dit-il. — “ To je dnes ale divné počasí, “ řekl si.
 • Et alors il ôta (a ôté) son écharpe et la glissa (a glissé) sous son bras. — A tak si sundal šálu a vsunul si ji do podpaží.
 • “ On dirait que tu as gagné, “ concéda (a concédé) le Vent tout gaiment. — “ Řekněme, že jsi vyhrálo, “ uznal zvesela Vítr.
 • Il battit des mains et les feuilles des arbres se mirent à frissonner. — Zatleskal a listy na stromech se roztřásly.
 • „Tu n’as pas besoin de frapper un homme pour lui ôter son écharpe, “ dit le Soleil avec un sourire taquin. — “ Když chceš, aby si muž sundal šálu, nemusíš ho praštit, “ řeklo Slunce a čtverácky se usmálo.
 • Et ils rirent (ont ri) tous deux en regardant l’homme qui était reparti en sifflant joyeusement sur la route. — Oba se zasmáli a dívali se na muže, jak odchází po silnici a přitom si radostně píská.

Le Vent et le Soleil. Vidéo


Francouzsko-český slovníček.

 • se disputer (v.pron) = hádat se & soupeřit spolu o
 • déraciner (v.tr.d) = vytrhnout z kořene
 • faire sombrer des navires = potopit loď
 • navire (n.m) = námořní loď
 • tu en es incapable = tu es incapable de ça = „jsi toho neschopný“ = ty toho nejsi schopný
 • rouspéter (v.intr) = protester = namítat
 • faire l’étalage de sa force = montrer sa force = předvést, jakou má sílu
 • forcer qqn à (v.tr.in) = nutit koho k
 • hausser les épaules = pokrčit rameny
 • risquer de INF = moci se stát & hrozit, že se stane
 • battre des mains = tleskat
 • essuyer (v.tr.d) = setřít, utřít
 • ôter (v.tr.d) = sejmout, odejmout
 • que te sois (subj être) = abys byl
 • qu’il puisse (sub. pouvoir) = aby mohl
 • pour + INF = aby se stalo (věta účelová)
 • enlever (v.tr.d) = sundat, vyndat
 • glisser (v.tr.d) = vsunout, vložit
 • apparaître (v.int) = objevit se
 • fouetter (v.tr.d) = bičovat, mrskat
 • ruisseler (v. intr) = couler, s’écouler en abondance = řinout se
 • autour (adv)= kolem, dokola & autour de (prép) = kolem, okolo koho, čeho
 • concéder (v.tr) = ici: admettre = připustit
 • se recroqueviller (v. pron) = schoulit se
 • bailler (v.int) = zívat
 • étirer (v.tr.d) = rozprostřít
 • au sommet de (prép) = na vrcholu koho, čeho
 • taquin (adj) = škádlivý
 • siffler (v.int) = pískat
Příspěvek byl publikován v rubrice Francouzská četba, Francouzsko-česká slovíčka a fráze, Francouzština pro úroveň B, Porozumění francouzština. Audio & Video. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

(Spamcheck Enabled)